به شهرداری، آتش‌نشانی و شیرخوارگاه چه می‌گفتیم؟

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌مناسبت ۱۲ خرداد، سالروز تأسیس شهرداری (بلدیه) تهران (۱۲ خرداد ۱۲۸۶) سندی را درباره معادل‌سازی واژه‌های مربوط به شهرداری (بلدیه) به اشتراک گذاشته است.

در ابتدای سند طبق رسم الخط موجود در سند آمده است: لغات راجع‌ بشهرداری (بلدیه) و اسامی جغرافیائی آذربایجان که فرهنگستان ایران بجای لغات سابق اختیار کرده و مورد تصویب واقع گردیده است بشرح ذیل اشعار می‌دارد.

بلدیه: شهرداری /  رئیس بلدیه: شهردار/ اتیکت‌سر، ونی تشریفات: آئین/ دارالایتام: پرورشگاه یتیمان/  محله: کوی/ ناحیه: بخش/ باندرل: نوار چسب/ باچ قپان: قپانداری/  مریضخانه بلدی: بیمارستان شهر/ سناتوریوم: آسایشگاه/ قابله: ماما/ زایشگاه: زایشگاه/ فخار: کوره‌پز/ عوارض متفرقه: خورده باج/ ممیزی بمعنی کنترل: وارسی/ دارالمجزه: نواخانه/ عمله: کارگر/  پست امدادی: تیمارگاه/ دایره‌ تنظیف و تطیح: دایره رفت و روب/ روشنائی: روشنائی/ دایره میاه: میرابی/ اطفائیه: آتش‌نشانی/  معماری: سختمان/ دارالرضاعیه: شیرخوارگاه/ دارالمساکین: مسکین‌خانه/ حق‌الشرب: آب‌بها/ تعاون بلدی: دستگیری/  معاون فی: دستیار/ Infirmerie : پرستارخانه/ دارالمجانین: تیمارستان/ Hospice: خسته خانه  

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا