حوزه علمیه مشهد مقدس با داشتن بیش از ۱۰ هزار طلبه اما مرجعیتی ندارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه علمیه ﻗﻢ ﺳﻄﺢ و ﻣﺮﺗﺒﻪ پایین ﺗﺮی دارد

سید حسین میراسماعیلی / سردبیر

به گزارش شیعه آنلاین، حضرت آیت الله سید محمدعلی شیرازی، فرزند مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله سید عبدالله شیرازی است. آسید عبدالله از مراجع نجف بود که سال های آخر عمرش را در مشهد مقدس گذراند و در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و رهبری فعالیت های انقلابی در مشهد مقدس، نقش بسزایی ایفا کرد.

با هدف بررسی برخی موضوعات مربوط به شیعیان و نیز حوزه علمیه مشهد مقدس، خبرنگار شیعه آنلاین به گفتگو با حضرت آیت الله سید محمدعلی شیرازی نشست که در ذیل متن این گفتگو می آید:

* روابط میان شیعیان ایران و کشورهای عربی را چگونه ارزیابی می کنید؟!
بسم الله الرحمن الرحیم.. ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻳﺮان و ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮبی، ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ أﻫﻞ ﺑﻴﺖ عصمت و طهارت ﺻﻠﻮات ﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ است. از ﮔﺬﺷﺘﻪ اشتراک ﻫﺎی زیادی ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وجود دارد، البته ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻮسعه این رواﺑﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ و ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ راﺑﻄﺔ بین شیعیان اﻳﺮان و شخصیت های ﻋﺮبی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻗﻮت پیدا نموده و ﺗﻮﺳﻌﻪ یابد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻠﺖ اﺳﻼم و ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺟﻬﺎن است.

* شنیده شده که دلخوری هایی نیز از سوی شیعیان برخی کشورهای عربی نسبت به ایران وجود دارد. لطفا کمی در این مورد توضیح دهید؟
ﺣﺴﻦ ﻣﺮاوده و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮدداری از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎً در ﻣﺮزﻫﺎی ورودی ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اسلامی رخ می دهد و عدم ﺻﺪاﻗﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن زیرا ﻛﻪ ﻣﻜﺮّراً ﺷﻤﺎری از ﺑﺮادران عراقی و یا اهالی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزة ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﺮّف می ﺷﻮﻧﺪ از کیفیت ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺧﻮردی ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن می ﺷﻮد ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ هستند و همین ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﻨﺠﺮّ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و احیاﻧًﺎ ﺳﻮء رواﺑﻂ می ﺷﻮد.

* بهبود روابط میان شیعیان ایران و کشورهای عربی چه فوایدی را در بر دارد؟!
ﺷکی نیست ﻛﻪ ﺣﺴﻦ و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻮاﺋﺪ زیادی دارد و ﻗﻠﻮب را ﺷﺎد و دل ﻫﺎ را ﻣﺴﺮور می ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ تغییر پیدا می نماید. ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻜﺮﻣﺶ صل ﷲ علیه وآﻟﻪ وﺳّﻠﻢ می فرمایند: (وﻟﻮ ﻛﻨﺖ فظا ﻏﻠﻴﻆ اﻟَﻘﻠﺐِ ﻷﻧَﻔّﻀﻮا من حوﻟﻚ …)، ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اولی ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺣﺴﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ همگی ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ زندگی کنیم و ﭘﺮﭼﻢ ولایت اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴﻼم را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﺑﺪارﻳﻢ.

* عده قابل توجهی از شیعیان یا بهتر است بگوییم تازه شیعه شدگان از کشورهای مختلف جهان برای تحصیل علوم دینی به ایران می آیند و شبیه بورسیه است. در این باره اگر توضیحی دارید بفرماید و بگویید فواید این کار چیست؟!
بورﺳﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ معنی و کیفیت در ﺣﻮزه وﺟﻮد ﻧﺪارد زﻳﺮا ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻋﻠﻮم دینی از همه ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺖ فراگیری ﻣﻌﺎرف اسلامی و آﻣﻮزه های عالی ﻣﻜﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت ﺻﻠﻮات ﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ، داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ و ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘدس می روند، ﻟﺬا ﺑﻮرﺳﻴﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪارد، اما این کار فواید بسیار زیادی دارد و باعث نشر معارف اهل بیت علیهم السلام در جهان خواهد شد.

* نظر حضرتعالی درباره بورسیه دانشجویان به ایران چطور است و چه فوایدی دارد؟!
ﺑﻮرسیه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ نیز ﻛﺎر خوبی اﺳﺖ و ﻓﻮاید ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮّﺗﺐ می ﺷﻮد از جمله نشر فرهنگ اسلامی در جهان.

* لطفا کمی در مورد حوزه علمیه مشهد توضیح دهد و اینکه در حال حاضر در چه جایگاهی قرار دارد؟!
ﺣﻮزه علمیه ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺣﻮزة کهنی اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ دارای ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮازﻧﺪه علمی و ﻓﻘﻬﺎء و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻬﺎنی ﺑﻮده ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ آنها ﻣﺮﺣﻮم آﻳت ﷲ العظمی ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی میلانی و ﻣﺮﺣﻮم آﻳت ﷲ العظمی ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺷﻴﺮازی رﺣﻤت ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ولی هم اکنون حوزه علمیه مشهد مقدس با داشتن بیش از ۱۰ هزار طلبه اما مرجعیتی ندارد و از وﺟﻮد ﻓﻘﻬﺎء و ﻋﻠﻤﺎء بزرگی ﻛﻪ موقعیت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه علمیه ﻗﻢ ﺳﻄﺢ و ﻣﺮﺗﺒﻪ پایین ﺗﺮی دارد، و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی علمی و فرهنگی ﻛﻪ در ﻗﻢ وﺟﻮد دارد ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺸﻬد ﻣﻘﺪس آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻮار ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ و ﻣﻨﻮر و ﻣﻠﻜﻮتی ﻋﺎﻟﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ صلی ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ ﺻﻠﻮات ا وﺳﻼﻣﻪ علیه است و از اﻳﻦ ﻓﻴﺾ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

You might also like More from author

Leave a comment